Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
448/QĐ-KHVN 10/11/2015 Tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức, đánh giá, công nhận GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT Tải về
1360/QĐ.UBND.VX 09/04/2015 Kế hoạch thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" tại Nghệ An. Tải về
6476/QĐ-UBND 19/12/2014 Quyết định của UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ khuyến học tỉnh Nghệ An Tải về
5747/QĐ-UBND 27/12/2011 QĐ của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2015 Tải về
18/QĐ-UBND 27/02/2012 QĐ của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế Quỹ khuyến học Nghệ An Tải về
5746/QĐ-UBND 27/12/2011 QĐ của UBND tỉnh về việc công nhận BCH Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2011-2015 Tải về
2039/QĐ-UBND 09/06/2011 Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hôi có tính chất đặc thù Tải về
207/HD-KHVN 01/07/2011 Hướng dẫn của TWH KHVN về thực hiện quyết định 30 của Chính phủ về chế độ thu lao đối với cán bộ chủ chốt chuyên trách hội Tải về
30/2011/QĐ-TTg 01/06/2011 Quyết định của Chính phủ về chế độ thu lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội Tải về
308 CV/KHVN 12/11/2010 Công văn của TW Hội KHVN Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) Tải về
68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 Quyết định của Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù Tải về
11/2010/TT-BNV 26/11/2010 Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội Tải về
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Nghị định của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Tải về
5747/QĐ-UBND 27/12/2011 UBND tỉnh Phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 Tải về
5746/QĐ-UBND 27/12/2011 Quyết định của UBND tỉnh công nhận BCH Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2011-2015 Tải về
02/2008/CT-TTg 08/01/2008 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Tải về
11CT/TW 13/04/2007 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Tải về
5055/QĐ-UBND.VX 21/12/2006 Quyết định của UBND tỉnh công nhận BCH Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khóa II, nhiệm kỳ 2006-2011 Tải về
22/2003/CT-UB 21/07/2003 Chỉ thị của UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học trong phát triển sự nghiệp giáo dục Tải về
2144/QĐ.UB-TC 16/06/2003 Quyết định của UBND tỉnh về việc Công nhận BCH Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2003-2008 Tải về

<<   <  1  >  >>