Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Kế hoạch Tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 – 2020 (04/01/2020 03:41 PM)

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            TỈNH HỘI NGHỆ AN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               Số:  56  /KHNA                                           Nghệ An, ngày 12 tháng  9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng,

đơn vị học tập tiêu biểu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 – 2020

 

I. CÁC CĂN CỨ

- Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”;

- Quyết định số 448/QĐ-KHVN, ngày 01/12/2015 của TW Hội Khuyến học Việt Nam Ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận cac Danh hiệu học tập;

- Công văn số 171/KH-KHVN ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Hội Khuyến học Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch: Tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định 1360/QĐ.UBND.VX ngày 09 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện QĐ 281/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Thực tiễn tổ chức triển khai xây dựng các mô hình học tập (GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT) ở Nghệ An theo tinh thần của Bộ tiêu chí được Hội Khuyến học Việt Nam phê duyệt tại QĐ 448/2015/QĐ-KHVN    Kế hoạch được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại QĐ 1360/2015/QĐ.UBND.VX  từ năm 2015 đến nay.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua khuyến học từ sau Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt nam lần thứ V và Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An lần thứ IV, giai đoạn 2016-2021; việc thực hiện nhiệm vụ “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” góp phần tích cực cho công tác GD&ĐT; phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh từ năm 2016 đến nay. Rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập và công tác thi đua-khen thưởng khuyến học, khuyến tài trong những năm tới.

2. Biểu dương thành quả chung của các phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập: gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT), đơn vị học tập (ĐVHT); các gương điển hình, tiêu biểu trong các tổ chức Hội Khuyến học... Qua đó khơi dậy, cổ vũ, phát huy tinh thần tự nguyện tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, hội viên; tạo nên sức mạnh đồng thuận của tổ chức Hội; để hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ GD&ĐT; phát triển kinh tế - xã hội từ cơ sở, từng cơ quan, đơn vị; địa phương và của tỉnh.

3. Thông qua Đại hội khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua khen thưởng, bài học kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu; các tập thể, cá nhân xuất sắc; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; góp phần xây dựng xã hội học tập ở mỗi địa phương, đơn vị.

4. Tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu các cấp thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và có tác dụng thiết thực.

5. Bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn tỉnh và toàn quốc.

III. NỘI DUNG

1. Những nội dung tập trung chỉ đạo từ nay đến Đại hội toàn tỉnh

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện phong trào thi đua khuyến học sâu rộng trong tổ chức Hội, cán bộ, hội viên gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học toàn quốc nhiệm kỳ V (2016-2021) và Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ IV (2016-2011). Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 49-KL/TW, Quyết định 281/QĐ-TTg, Công văn 1085/VPCP-KGVX, Quyết định 448/QĐ-KHVN, QĐ 1360/2015/QĐ. UBND.VX.v.v. Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về các mô hình học tập tiêu biểu; các tập thể, cá nhân xuất sắc, tạo không khí thi đua sôi nổi; góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, giai đoạn 2020- 2025.

1.2. Tiếp tục gắn kết phong trào thi đua, khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập với phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - Xây dựng đô thị văn minh”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua khác của địa phương, đơn vị, tạo động lực trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

1.3. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, cần phổ biến, giới thiệu, nhân rộng các điển hình, tiêu biểu về các mô hình học tập. Bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng các điển hình đã có, cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài được cán bộ, hội viên, tổ chức hội suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng.

2. Hình thức, thành phần, thời gian Đại hội

2.1. Đối với cấp cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi tắt cấp xã):

- Hình thức: Đại hội đại biểu.

- Thành phần đại biểu: Đại biểu đại diện các mô hình học tập: GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT tiêu biểu tại cơ sở.

- Về khách mời của Đại hội: Tùy tình hình cụ thể của từng địa phương để quyết định thành phần, số lượng khách mời cho phù hợp.

- Thời gian tổ chức Đại hội: trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020.

2.2. Đối với cấp huyện, thị xã thành phố Vinh (gọi tắt cấp huyện):

- Hình thức: Đại hội đại biểu.

- Thành phần đại biểu: Đại biểu đại diện các mô hình học tập: GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT tiêu biểu ở các cơ sở trong huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian tổ chức Đại hội: trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020.

2.3. Đối với cấp tỉnh:

- Hình thức: Đại hội đại biểu.

- Thành phần đại biểu: Đại biểu đại diện các mô hình học tập ở mỗi đơn vị huyện, gồm: 02 GĐHT, 01 DHHT, 01 CĐHT, 01 ĐVHT và 02 cán bộ (hoặc hội viên) Hội Khuyến học xuất sắc tiêu biểu ở cơ sở trong huyện; và 02 đại biểu là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Huyện Hội Khuyến học là đại biểu đương nhiên.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: trong tháng 7 năm 2020.

3. Những nội dung chính của Đại hội

3.1. Báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập (GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT), thành tích của giai đoạn 2016-2020;

3.2. Báo cáo tham luận của các điển hình tiêu biểu, của các mô hình xuất sắc;

3.3. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiêu biểu;

3.4. Bầu chọn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên;

3.5. Tổng kết, phát động thi đua, thông qua Nghị quyết Đại hội, bế mạc Đại hội.

Căn cứ vào các nội dung, yêu cầu nêu trên, các cấp Hội vận dụng sáng tạo với các hình thức đa dạng, phong phú, năng động, phù hợp; nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Khuyến học chủ động phối hợp với ngành Giáo dục & Đào tạo tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền về Kế hoạch tổ chức Đại hội ở huyện, đơn vị mình.

2. Căn cứ Kế hoạch này, Hội Khuyến học các huyện có Hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện cơ sở.

3. Chế độ báo cáo: Kết quả Đại hội được tổng hợp, gắn kết với Báo cáo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020 và gửi về Tỉnh Hội chậm nhất trước ngày 20 tháng 6 năm 2020./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Hội Khuyến học Việt nam (để báo cáo);

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
-
đ/c PCT UBND tỉnh - văn xã (để báo cáo);

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (để báo cáo);

- Các đ/c UV BCH, BTV Tỉnh Hội (b/c);

- Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố;
- Lưu
Vp Tỉnh Hội.

TM. BTV HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH NGHỆ AN

CHỦ TỊCH (Đã ký) 

TS Trần Xuân Bí

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: